תנאי שימוש באתר

מגזין עסקי פיננסי

1. מבוא

1.1 DIGITAL ISRAEL מקבוצת אקסייל דיגיטל (להלן: "החברה") הינה המפעילה של אתר האינטרנט בכתובת www.digitalisrael.co.il (להלן: "האתר") במסגרתו ניתן לאתר פרטים מגוונים לגבי נושאים ו/או תחומים ו/או בתי עסק ו/או נותני שירות ו/או מומחים מתחומים שונים.

1.2. תנאי שימוש אלו יחולו על כל שימוש באמצעות מכשירי קצה שונים ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "המשתמש") לתנאי תקנון זה (להלן: "התקנון").

1.3. תקנון זה מהווה הסכם בין המשתמש לבין החברה. המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה המשתמש שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו.

1.4. לחברה שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת ו/או הודעה כלשהי. על כן, על המשתמש לקרוא את התקנון בכל פעם שהינו משתמש באתר. המשך השימוש של המשתמש באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמה לתנאי השימוש לאחר ששונו.

1.5. החברה תהא רשאית להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה ע"פ תקנון זה לידי אדם ו/או חברה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט. המשתמש אינו רשאי להעביר את הזכויות ו/או החובות ע"פ תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

1.6. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא ע"י ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

1.7. הימנעות החברה מלאכוף את חובות המשתמש לפי תקנון ו/או תנאי התקשרות אחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

1.8. על הסכם זה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל והוא יפורש באופן בלעדי לדיני מדינת ישראל. מוסכם על הצדדים כי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית משפט המוסמך באישור בשיפוט תל אביב בלבד.

1.9. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש יהיה כפוף למדיניות הפרטיות המפורטת בקישור הבא: https://www.digitalisrael.co.il/privacy-policy/.

1.10. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.11. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. יצירת קשר עם המומחים

2.1. ביצוע שיחה למספרי הטלפון המוצגים ו/או שליחת טופס יצירת קשר ומילוי פרטי הגולש הנדרשים (לרבות שם ומספר טלפון) בשדות הרלוונטיים תאפשר למומחים ליצור קשר עם הגולש באמצעות פרטים אלו. המידע והפרטים אשר הוזנו על ידי הגולש הרשום בטופס שירות סיוע ביצירת קשר יועברו למומחה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי המומחה ייצרו קשר עם הגולש, וכי כל תפקידה של החברה מתמצה בהעברת פרטיי הגולש למומחה. הנני מאשר לחברה להעביר את פרטי יצירת הקשר שלי למומחים המתאימים באתר. הנני מאשר לחברה ו/או למומחה לשלוח אליי הודעה עם פרטי יצירת הקשר ו/או כל הודעה אחרת הנוגעת לתחום המבוקש.

2.2. יובהר כי יצירת הקשר עם הגולש הינה באחריות המומחה בלבד וכן יצירת הקשר עם המומחה הינה באחריות הגולש בלבד וכי לחברה לא תהא כל אחריות בגין נזק ו/או מטרד אשר יגרמו לגולש, במישרין או בעקיפין, משימוש בשירותים אלו.

2.3. הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לחברה במסגרת יצירת קשר בסעיף 2 , הוא מאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור ישיר.

2.4. האתר מאפשר למומחים להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם בהטבה. השימוש בהטבות הינו בהתאם לתנאים המקובלים של המומחים אשר במסגרתם תמומש ההטבה, ובכפוף להצגת הטבה תקפה בלבד. ההטבה תבוצע ישירות על ידי המומחה ובאחריותו הבלעדית, והחברה אינה נושאת בכל אחריות בקשר עם ההטבות, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בנוגע לאופן מימושם, תוקפם, איכותם והתאמתם לפרסום באתר או לצרכי הגולש.

2.5. באתר קיימים מאמרים ומדריכים הנכתבים על מנת לאפשר קבלת מידע בנושאים מגוונים (להלן: "המידע"). המידע המופיע באתר מסופק כפי שהוא (as-is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי המשתמש ו/או לשימוש מסוים. המידע המופיע באתר אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ אשר מתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או השקעות נדלן ו/או פעולות ו/או עסקאות ו/או כל דבר אחר, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי והבלעדי. המידע הינו בגדר המלצה בלבד והסתמכותך עליו או על חלקים ממנו הינה באחריותך האישית בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה ו/או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.

3. הגבלת אחריות

3.1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס למידע ו/או השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים ו/או בכל מכשיר קצה אשר ניתנים על ידי מומחים ו/או מפרסמים ו/או כל צד שלישי אחר ואינה מתחייבת לבחון בעצמה את עבודתם. כמו כן החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש במידע זה. על הגולש לבצע בדיקות ובירורים לגבי איכות השירותים ו/או המוצרים, רמתם, רישיונותיהם, וכל פרמטר אחר והחברה אינה נושאת באחריות לכל אלה.

3.2. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או לא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים. הכל נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

3.3. באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו' ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם ללקוח ו/או למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור לאתר צד שלישי, לרבות האתרים המקושרים, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המומחה / המפרסם הנוגע בדבר. החברה אינה צד לכל עסקה כזו, היא לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו, והיא לא תיקח חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה. החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו פעילים ותקינים.

3.4. המשתמש מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה ו/או תביעה של צד שלישי בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאותף כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתמש בקשר לשירותים הניתנים לו ע"י החברה, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות המשתמש ע"פ תקנון זה ו/או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.

4. קניין רוחני

4.1. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והשירותים הניתנים ע"י החברה, לרבות פטנטים, העיצוב הגרפי, שיטות המכירה, כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו, הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

4.2. אין להעתיק, לשכפל, לשווק, להפיץ, לתרגם, למכור, לשנות או לפרסם מידע כלשהו מהאתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו"ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, הצגת האתר באמצעות Iframe, גלויה או סמויה, באופן מסחרי ו/או פרטי.

4.3. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי החברה ע"י המשתמש הינם קניינו הבלעדי של המשתמש, אולם, המשתמש נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורכי גיבוי, הטמנה (Cache) וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.4. אין באמור בסעיפים הנ"ל כדי לגרוע מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויותיה של החברה בקניינה הרוחני.

5. שימוש נאות וחוקי באתר ובשירותי החברה

5.1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר ובשירותי החברה באופן חוקי ובהתאם לתקנון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות הדין, המשתמש לא יעשה כל שימוש לצורך אף אחד מאלה:
5.1.1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים.
5.1.2. העלאה ופרסום של תכנים המפרים זכויות אדם כגון: אפליה מחמת מין, גזע, דת, לאום מוצא וכדומה, חומר פורנוגרפי ,זנות, הימורים אסורים, שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישורים לאתרים הכוללים תכנים כגון אלו.
5.1.3. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
5.1.4. העלאה ופרסום של כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים.
5.1.5. הפצה אסורה של דוא"ל (דואר זבל / ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של אימליים.
5.1.6. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.
5.1.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות "וירוס", "סוס טרויאני", "רוגלה", או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים.
5.1.8. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.
5.1.9. המשתמש מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי החברה במסגרת מתן השירותים הניתנים לו, על ידו ו/או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה המשתמש.
5.1.10. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה ע"י המשתמש, החברה תהא רשאית להשעות ו/או לבטל את השירותים ללקוח. כל זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.
5.1.11. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים.
5.1.12. אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.

השאירו פרטים לקבלת ייעוץ חינם